İHALE İLANI
 
MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET
GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
                                                                                                                                    SİİRT
 
SİİRT MERKEZ EĞLENCE KÖYÜ İÇME SUYU TERFİ HATTI YAPIM İŞİ.
 
Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1.İdarenin
   a)  Adresi                                                                   : Siirt Valiliği Kat :5 NO: 519
   b) Telefon ve Faks Numarası                                    : 0484 223 23 44/519 
   c) Elektronik Posta Adresi (varsa)                            : -------
2. İhale Konusu Yapım İşinin                                       
   a) Niteliği Türü ve Miktarı                                       : SİİRT MERKEZ EĞLENCE KÖYÜ İÇME SUYU TERFİ HATTI YAPIM İŞİ.
                                                                                             
   b) Yapılacağı Yer                                                     : SİİRT MERKEZ EĞLENCE KÖYÜ (Yeni Yerleşim Yeri)
 
 c) İşe Başlama Tarihi                                                : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 3 gün
                                                                                        içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
   d) İşin Süresi                                                           : Yer Teslim Tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
3. İhalenin           
   a) Yapılacağı Yer                                                    : Siirt Valiliği Toplantı Salonu.
 b) Tarih – saati                                                       : 21.11.2017 – 10.30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4,1, İhaleye katılması şartları  ve istenilen belgeler:
4,1,1 Tebligat için adres bayanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi .
4.1.2, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi.
4,12,1 Gerçek Kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4,12,2 Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4,1,3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürgüleri
4.1.4.26506 Sayılı Köylere Hiz. Götürme Birl. İhale Yönetmenliğinin 11. maddesinin (a), (b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5, Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6, Şekli ve İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7, İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8, Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,
4.1.9, Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
4.1.10, İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2 Makine ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler;
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurtiçinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya %80’i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi,
4.3.2. isteklinin organizasyon yapması ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler aşağıda sayı ve nitelikleri belirten personelleri işin adına çalıştırılacağına dair taahhütname.
TEKNİK PERSONEL 
1 adet İnşaat Mühendisi  veya İnşaat Teknikeri - en az iki yıl deneyimli.     
4.4 İş Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" de yer alan (A) Alt Yapı İşleri -  IV. GRUP: İÇME –KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği.
 
5. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.
6. İhale dokümanı Siirt Valiliği Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir. Ve aynı adresten 1.000,00 TL bedel ile temin edilebilir.
7. Teklifler 21.11.2017 Salı günü saat 10.30’a, kadar, Siirt Valiliği Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şeklide gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir
14- Siirt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 
 
 
 
 
 
 
       Aziz Onur AYDIN
          Vali Yardımcısı
Birlik Başkanı