İHALE İLANI
 
MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET
GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
                                                                                                                                    SİİRT
 
SİİRT MERKEZ KEMERLİ, EĞLENCE, BOSTANCIK, KONACIK, KIŞLACIK, MEYDANDERE, BAYRAKTEPE, DOLUHARMAN, TUZKUYUSU, AKINCILAR MZ., SÖĞÜTLÜ MZ, OĞULCAK MZ., EKMEKÇİLER KÖY YOLLARI ROADMİKS ONARIM YAPIM İŞİ.
 
Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
1.İdarenin
   a)  Adresi                                                                      : Siirt Valiliği Kat :3
   b) Telefon ve Faks Numarası                                        : Tel 0484 223 23 44  Faks:223 6010
   c) Elektronik Posta Adresi (varsa)                                : -------
2. İhale Konusu Yapım İşinin                                           :
a) Niteliği Türü ve Miktarı                                               : SİİRT MERKEZ KEMERLİ, EĞELENCE, BOSTANCIK, KONACIK, KIŞLACIK, MEYDANDERE, BAYRAKTEPE, DOLUHARMAN, TUZKUYUSU, AKINCILAR MZ., SÖĞÜTLÜ MZ, OĞULCAK MZ., EKMEKÇİLER KÖY YOLLARI ROADMİKS ONARIM YAPIM İŞİ.
 
   b) Yapılacağı Yer                                                         :  SİİRT MERKEZ KEMERLİ, EĞELENCE, BOSTANCIK, KONACIK, KIŞLACIK, MEYDANDERE, BAYRAKTEPE, DOLUHARMAN, TUZKUYUSU, AKINCILAR MZ., SÖĞÜTLÜ MZ, OĞULCAK MZ., EKMEKÇİLER KÖY YOLLARI.
 
   c) İşe Başlama Tarihi                                                   : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün
                                                                                        içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
   d) İşin Süresi                                                                : Yer Teslim tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
3. İhalenin                          
   a) Yapılacağı Yer                                                         : Siirt Valiliği Toplantı Salonu.
 b) Tarih – saati                                                             : 21.06.2018 – 14.30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4,1, İhaleye katılması şartları  ve istenilen belgeler:
4,1,1 Tebligat için adres bayanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi .
4.1.2, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi.
4,12,1 Gerçek Kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4,12,2 Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4,1,3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürgüleri
4.1.4. 26506 Sayılı Köylere Hiz. Götürme Birl. İhale Yönetmenliğinin 11. maddesinin (a), (b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda ile 12. Maddesinin (a) bendinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5, Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6, Şekli ve İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7, İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8, Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,
4.1.9, Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
 
4.2. Ekonomik ve mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler
İSTENMEYECEKTİR.
4.3 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurtiçinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80’ni oranında gerçekleştirdiği veya % 80’ni oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi,
4.3.1. isteklinin organizasyon yapması ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler aşağıda sayı ve nitelikleri belirten personelleri işin adına çalıştırılacağına dair taahhütname.
TEKNİK PERSONEL  
                Aşağıda belirtilen Teknik Personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

İnşaat Mühendisi veya Teknikeri

İnşaat Mühendisi veya Tekniker

Konusunda en az 2 yıl deneyimli

 
 
4.3.2. Taahhüt edilerek temin edilecek Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Yüklenici ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda belirten makine araç ve gereçleri iş başında bulundurmak zorundadır.
İsteklinin Taahhüt edilerek temin edilecek makine ve diğer ekipmana ilişkin aşağıda sayı ve nitelikleri belirten makinalarını işin adına çalıştırılacağına dair taahhütname
  1. Kazıcı                          1 adet
  2. Eskavatör                    1 adet
  3. Kamyon                      3 adet
  4. Lastikli Yükleyici       1 adet
  5. Arazoz                         2 adet
  6. Silindir                          1 adet
  7. Roley tank                  1 adet
  8. Damtrak                      1 adet
  9. Greyder                        1 adet   
  10. Disbirütör                     1 adet
                 
4.4 İş bitirmeler için benzer iş, (A) ALT YAPI İŞLERİ: V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ ( Altyapı+Üstyapı) işleri ve benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliğidir.
5. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.
6. İhale dokümanı Siirt Valiliği Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir. Ve aynı adresten 3.000,00 TL bedel ile temin edilebilir.
7. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Siirt Valiliği Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şeklide gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
11. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir
14- Siirt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve  27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 
 
 
 
 
 
    İdare Yetkilisi
 
Aziz Onur AYDIN
   Vali Yardımcısı
                Birlik Başkanı